×
INSHA YA UCHUMAJI KARAFUU (21 Apr 2016)

Assalaam alaykum.
Tunakaribisha insha zinazoelezea shughuli za uchumaji karafuu.

JAMII ISLAMICTIDES 762 topics

Category
Jukwaa la waandishi wasio na chombo cha kuandikia.Toa taarifa ya tukio lolote katika eneo lako au mbali nawe ulizo na ithibati nazo.Walio nyumbani na nje watafaidika.

Moderators: Al-Jabri
Falsafa,mantiki na ujasusi.Toa uchambuzi wa kina kwa taarifa zilizokufikia au matukio uliyoshuhudia.Sema kilicho moyoni mwako.Tafadhali zingatia uadilifu na heshima katika maelezo yako

Moderators: Al-Jabri, Babuji
Taarifa za maendeleo ya kisayansi duniani na elimu za anga.Hapa vile vile tunakaribisha habari za uvumbuzi wa mtu binafsi.Ukiwa na tatizo la matumizi ya kiteknolojia wasilisha hapa kutafuta ufumbuzi

Moderators: Al-Jabri
Internet ni fursa ya maendeleo
by Oyo
1 year 3 weeks ago
Huko uliko au unamopita tuletee zawadi ya picha.Weka hapa picha za heshima.Ukipenda toa na maelezo tufaidike.

Moderators: Al-Jabri
Time to create page: 0.355 seconds